GOKSiP Jordanw
Naprawa
Home Wydarzenia Ważne!!!

WAŻNE!!!

Poniżej prezentujemy Regulamin imprezy pn. TURNIEJ WSI O PUCHAR WÓJTA GMINY JORDANÓW. Prosimy o zapoznanie się z nim i przestrzeganie jego postanowień.

REGULAMIN IMPREZY pod nazwą TURNIEJ WSI O PUCHAR WÓJTA GMINY JORDANÓW

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Współorganizator: Rada Sołecka w Toporzysku, OSP Toporzysko, KGW Toporzysko

1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

2. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, następnie zobowiązani są do opuszczenia miejsca imprezy bez zbędnej zwłoki.

3. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu imprezy. Przebywanie na imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń służb porządkowych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

5. Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz posiadania broni, opakowań szklanych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, np. kije bejsbolowe, rurki metalowe, noże, materiały wybuchowe i pirotechniczne (petardy, zimne ognie, race, pochodnie itp.), materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub psychotropowe, jak również zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych.

6. Służby porządkowe Organizatora – posiadający stosowne identyfikatory - mają prawo do: a. legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości, b. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób - w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu.

7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 5 Regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom o których mowa w pkt. 6 Regulaminu oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy plenerowe lub masowe.

8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.

9.Obowiązuje zakaz wstępu na teren imprezy ze zwierzętami.

10.Zabrania się wzniecania ognia oraz niszczenia obiektów i mienia znajdujących się na terenie imprezy, w szczególności tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek. Zabrania się samodzielnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy.

11.Zabrania się wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

12.Z terenu imprezy usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, stwarzają zagrożenie dla innych uczestników imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem imprezy.

13.Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, będą ujmowane i bezzwłocznie przekazywane Policji.

14.Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.

15.Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w prowadzeniu akcji ratowniczej lub gaśniczej.

16.Organizator nie odpowiada za ochronę miejsc parkingowych oraz pozostawionych na parkingu pojazdów.

17.Za uczestników małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

18.W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:

  • natychmiast powiadomić służby porządkowe imprezy,
  • unikać paniki,
  • stosować się do poleceń służb porządkowych imprezy i komunikatów,
  • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

19.Regulamin imprezy jest dostępny na stronie Organizatora www.goksip-jordanow.pl oraz w postaci wydruków na miejscu imprezy. Zapoznanie się z regulaminem oznacza jego akceptację.

20.Wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

21. Przebywanie na imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i danych osobowych na stronach internetowych wyznaczonych przez Organizatora (goksip.pl, gmina-jordanow.pl, sucha24.pl, facebook – Goksip Jordanów, beskidzka24.pl).

22. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja br. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy:

Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promcji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500

Inspektor ochrony danych:

Ewelina Pochłopień, tel. kontaktowy 884 864 833 (w każdy czwartek w godz. 9:00 – 16:00)

Celem przetwarzania danych jest:

promowanie działań związanych z realizacją celów kulturalnych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania:

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 24 maja 2018 poz. 1000).

Zebrane dane będą przechowywane do:

momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane:

podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu www.goksip-jordanow.pl, www.gmina-jordanow.pl, facebook Goksip Jordanów

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu.

Klauzula informacyjna - dotyczy artykułu 13. RODO - przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500

Inspektor ochrony danych: Ewelina Pochłopień, tel. kontaktowy 884 864 833 (w każdy czwartek w godz. 9:00 – 16:00)

Celem przetwarzania danych jest:

realizacja zadań statutowych Ośrodka Kultury - celów dydaktycznych, wychowawczych, kulturalnych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji.

Podstawa prawna przetwarzania:

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 poz. 1000 ) oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.)

Zebrane dane będą przechowywane do:

ukończenia realizacji zadań statutowych następnie będą przekazane do archiwum/składnicy akt i zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa

Zebrane dane mogą być przekazywane:

odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa.

 
Subskrybuj newsletter
Toporzysko
Osielec

 

k1

                  

Gminny Orodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanw

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP townia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanw

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

townia 343
34-242 townia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanw

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanw

tel. 18 26-72-835