Home Biblioteka

 "Łatwiej niektórym książkę napisać,
 niż drugim ją przeczytać"                                                                                   image w9

                              Alojzy Żółkiewski.

                                  

 

Biblioteka w Wysokiej

 

Siedziba Biblioteki mieści się w budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej i zajmuje wspólne pomieszczenie z Biblioteką Szkolną. Pierwszego wpisu w księdze inwentarzowej nowo powstałej biblioteki dokonano 22 kwietnia 1998 roku.Bibliotekę prowadzi Lidia Teper.

,, Zadaniem Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej oraz upowszechnianie wiedzy i kultury".

Zadania te  realizujemy poprzez :
 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu.                                                                   3. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 4. Udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych.
 5. Współdziałanie z  innymi bibliotekami z terenu gminy.                                                                                               6. Podejmowanie różnorodnych form działalności kulturalno-edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą  i osobami starszymi przy współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół.

Zbiory

Biblioteka Gminna  filia w Wysokiej oferuje swoim czytelnikom bogatą oraz ciekawą ofertę zbiorów: literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, popularno-naukową z różnych dziedzin, zbiory regionalne.

Zasoby Biblioteki:

1. Księgozbiór liczy ogółem  na dzień 31 12.2012 r. - 2098 wol.

 

image w10

 

 

 

k1

                  

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Promocji

w Jordanowie,  ul. Rynek2,  34-240 Jordanów

 tel. 18 26-93-522

 

            

k2

k3

k4

k5

 k6

 

GOKSiP Naprawa

GOKSiP Osielec

GOKSiP Łętownia

GOKSiP Toporzysko

GOKSiP Wysoka

Naprawa 477
34-240 Jordanów

Tel. 18 26-72-165
Fax 18 26-72-165

 

 

Osielec 500
34-234 Osielec

tel. 18 27-73-500
Fax18 27-73-500

 

 

 

Łętownia 343
34-242 Łętownia

tel.  18 27-73-133
Fax 18 27-73-133

 

 

 Toporzysko 250
34-240 Jordanów

tel. 18 28-73-542
fax 18 28-73-542

 

 

Wysoka
34-240 Jordanów

tel. 18 26-72-835